آدرس:
    تبریز – جاده آذرشهر – بعداز شهرک رجایی – زیرگذر اول بطرف سردرود – کوچه دوم
    تلفن:

    041-34214892
    09141006679

    فهرست