آدرس:
    تبریز، شهرک صنعتی آخولا، میدان سوم، صنعت 5
    تلفن:

    041-34214892
    09141006679

    فهرست